• 0982-40-3763
  • nobeoka@miraie.club

8月6日

8月6日

人類史上初の原子爆弾が投下されて74年。
核なき世界はなお遠く。
黙祷。

blogger